Arv, familie og skifte

Advokat Per Engebreth Askilsrud og advokat Hans Petter Askilsrud yter hjelp til å forebygge uenighet og i å hindre fremtidige tvister gjennom å opprette en avtale, ektepakt eller et testament.

Vi bistår med:
 

 • Arv

 • Skifte

 • Testament og samboeravtaler

 • Skilsmisse

 • Opphør av samboerskap

 • Barnevernsrett

 • Barnefordeling

Vi yter hjelp til både privatpersoner og næringsdrivende, for å utvikle og sikre verdier. Ta kontakt dersom du enten ønsker å selge din bolig eller har tvist knyttet til fast eiendom.

Vi bistår med:
 

 • Kjøp og salg av eiendom

 • Odel- og åsetesrett

 • Nabotvister og husleietvister

 • Jordskifte

 • Bygningsrett

 • Ekspropriasjon

 • Konsesjon og boplikt

 • Tomtefeste

 • Bruksrettigheter, servitutter og hevd

Fast eiendom
Konkurs, gjeldsforhandling og tvangsfullbyrdelse

Per Engebreth Askilsrud er bostyrer ved konkurs åpnet av Ringerike tingrett. Han bistår også regelmessig som medhjelper ved tvangssalg.

Strafferett

Advokat Per Engebreth Askilsrud advokat Hans Petter Askilsrud har lang erfaring innen strafferett både som forsvarer og som bistandsadvokat.

Vi bistår med:
 

 • Forsvareroppdrag/prosedyre

 • Bistand til fornærmede i straffesaker

 • Voldsoffererstatning

Trygde- og forvaltningsrett

Advokatene Askilsrud har lang og bred erfaring fra offentlig forvaltning.

Vi bistår blant annet med:
 

 • Klagesaker

 • Uføretrygd

 • Yrkesskadedekning

 • Pensjon

 • Skatterett

 • Toll, særavgifter og merverdiavgift